ทำเนียบนายด่านศุลกากรสตูล

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายณรงค์ วิระยะพงษ์ 11 เม.ย. 29 - 31 ม.ค. 30
2. นายจำลอง เสตถาภิรมย์ 10 ก.พ. 30 - 21 ก.ย. 31
3. นายสุขุม จีนุพงศ์ 21 ก.ย. 31 - 26 มี.ค. 33
4. นายจักรกฤษ กิฏาพร 9 เม.ย. 33 - 25 ธ.ค. 34
5. นายวันชัย ฐิตะสัจจา 30 ธ.ค. 34 - 17 ธ.ค. 36
6. นายสาธิต อัฌธวรพงษ์27 ธ.ค. 36 - 24 พ.ค. 39
7. นายวีรพงษ์ ปัณณราช24 พ.ค. 39 - 12 มี.ค. 42
8. นายภิสัก จารุดิลก 5 เม.ย. 42 - 1 ก.ย. 43
9. นายเสริมศักดิ์ รักษาทิพย์ 1 ก.ย. 43 - 8 พ.ย. 44
10. นายเจริญลาภ สุเดชะ 12 พ.ย. 44 - 18 ก.พ. 45
11. นายธีรภัทร ผ่องแผ้ว 20 ก.พ. 45 - 11 มี.ค. 48
12. นางสุจิตร สุเดชะ 11 มี.ค. 48 - 4 ส.ค. 48
13. นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ 4 ส.ค. 48 - 30 ธ.ค. 48
14. นายวุฒินันท์ ประทุมมาลย์ 30 ธ.ค. 48 -02 ส.ค. 49
15. นายธรรมรงค์ อุดมธนานันต์ 2 ส.ค. 49 - 12 มี.ค. 50
16. นายวนวัฒน์ ทัศนเสถียร12 มี.ค. 50 - 8 ต.ค. 51
17. นายฤทธิไกร อุดมเวศย์

8 ต.ค. 51 - 19 ก.พ. 53

18. นายฤทัย เลิศเกียรติดำรง

20 ก.พ. 53 -?9 มี.ค. 54

19. นายบุญเชิด จันทร์วัฒนะ

14 มี.ค. 54 - 30 ก.ย. 54

20. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์30 ก.ย. 54 - 18 ธ.ค. 55
21. นายสมเกียรติ พิสุทธิเจริยพงศ์

8 พ.ค. 56 - 30 ก.ย. 56

22. นายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ

11 ก.พ. 57 -?24 ต.ค. 57

23. นายเมธา ภมรานนท์24 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58
24.นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล

1 ก.ย. 58 - 30 ก.ย. 60

25.

26.

27.

นายสมบัติ พัฒนมาศ

นายจุมพล แรงกสิกร

นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ

22 ธ.ค. 60 - 19 ต.ค. 61

03 ธ.ค. 61 - 01 มี.ค 62 (ลาออก)

09 ต.ค.62 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 15 ตุลาคม 2562 14:00:32

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรสตูล - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรสตูล สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ